cerita.

Hanya Sepuluh 163

Kemaskini: 28 Dis 2019

“Haram! Haram! Haram!”


“Kafir! Kafir! Kafir!”


Ulang sampai masuk syurga.

© 2020 nizambakeri.com